Ga verder naar de inhoud

Hoe komt een norm tot stand?

Voor het gemak schetsen we het algemene parcours van het normalisatieproces, d.w.z. hoe een norm die vanuit een studiecommissie tot stand komt voor toepassing binnen België. Voor de procedurele details van een nationaal, Europees of internationaal normalisatieproces wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement van het BEC.

Het norminitiatief

Als in het elektrotechnisch domein voor een bepaald onderwerp behoefte is aan een referentiedocument, een norm, dan kan die vraag in principe door iedereen naar voren worden gebracht:

 • een bedrijf of organisatie;
 • een (inter)nationale overheid;
 • een sectororganisatie;
 • een individuele burger.

Ook het BEC zelf kan een voorstel doen tot normalisatie, als het aanvoelt dat er een normbehoefte bestaat in de markt.

Seven steps

Evaluatie van het norminitiatief

In eerste instantie zal het BEC een aantal basiscriteria toetsen:

 • Is het onderwerp in technisch opzicht ‘normalisatierijp’?
 • Is er voldoende nationaal, Europees, internationaal draagvlak voor een norm? Hebben voldoende partijen belang bij het normaliseren van dit onderwerp?
 • Welk type norm past het beste bij dit onderwerp?
 • Is het aangewezen om dit onderwerp nationaal te normaliseren, of is er ook belangstelling om meteen de Europese of zelfs mondiale toer op te gaan?

Het verzoek tot normalisatie wordt met deze argumenten voorgelegd aan de Belgische studiecommissie die instaat voor dit bepaalde onderwerp. Het norminitiatief kan ook in studiecommissies uit andere landen ontwikkeld worden en voorgelegd worden aan o.m. de Belgische studiecommissie voor reactie.

Als een nieuwe studiecommissie gevormd moet worden, nodigt het BEC (in lijn met de Europese en internationale afspraken) alle belanghebbende partijen uit om daaraan deel te nemen. Meestal zijn dat producenten, afnemers, gebruikers, wetenschappers, overheden en consumentenorganisaties.

Opstellen van een eerste normontwerp

De leden van de studiecommissie buigen zich over het initiatief (van Belgische, Europese of internationale origine) om tot een ontwerp te komen. Dat doen ze door elektronisch en in een aantal werkvergaderingen samen te werken. Iedere deelnemer brengt zijn expertise en ideeën naar voren en verdedigt zijn belangen.

Het doel is binnen de studiecommissie een consensus te bereiken over het normontwerp. Het BEC begeleidt deze consensusvorming tot een normontwerp op tafel ligt waarin de vertegenwoordigde standpunten terug te vinden zijn.

Standard process

Evaluatie en goedkeuring van het normontwerp

Het normontwerp wordt in de studiecommissie besproken en geëvalueerd. De titel van een Belgisch normontwerp wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd voor commentaar (= publieke rondvraag).

Alle commentaar op het normontwerp wordt door het BEC verzameld en in de betrokken studiecommissie verwerkt en besproken. Via consensusvorming wordt het normontwerp aangepast.

Het aangepaste normontwerp wordt uiteindelijk binnen de studiecommissie ter goedkeuring besproken.

Publicatie van de norm

Na finale goedkeuring publiceert in België het NBN (Bureau voor Normalisatie) de titel van de definitief goedgekeurde tekst van de norm in het Belgisch Staatsblad.

De norm is nu een feit! Het verschijnen van de definitieve norm wordt onder andere via mailings en via de BEC-website bekendgemaakt.

Gebruikers kunnen de norm vanaf nu aankopen via de website van het BEC of via de bibliotheek van het BEC (kijk onder Webstore). Als er marktvraag naar is, organiseert het BEC ook seminaries en/of cursussen om de norm en de toepassing ervan toe te lichten.

Publication

Toepassing en opvolging van de bestaande norm

Gewoonlijk wordt een norm na vijf jaar geëvalueerd. De norm kan dan

 • ongewijzigd worden bevestigd;
 • worden herzien;
 • worden ingetrokken.

In principe wordt bij een herziening de hierboven beschreven procedure volledig opnieuw doorlopen.

Zo komt een norm tot stand!

U merkt dat u dit proces rechtstreeks kunt beïnvloeden door deel te nemen aan een studiecommissie of werkgroep. Interesse? Neem gerust contact op.

Waarom deelnemen aan een normcommissie?

Vaak doet de studiecommissie een beroep op een werkgroep om het normontwerp voor te bereiden voor bespreking en evaluatie. In die werkgroep kunnen experts zetelen uit nationale, Europese en internationale hoek.

 • U verhoogt uw kennis van zaken en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied.
 • U bouwt een effectief professioneel normalisatienetwerk op.
 • U komt op voor uw belangen of die van uw bedrijf/organisatie.

U merkt dat u dit proces rechtstreeks kunt beïnvloeden door deel te nemen aan een studiecommissie of werkgroep.

Samenwerken met het BEC?

Kunnen wij uw organisatie verder helpen met het vertegenwoordigen van uw belangen bij normontwikkeling in elektrotechniek en elektronica? Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op met ons.