Ga verder naar de inhoud

Wat is een norm?

Het kan als organisatie interessant zijn om voor uw belangen op te komen en invloed te hebben op de ontwikkeling van normen binnen uw sector. Maar wat is een norm nu juist?

De wettelijke definitie van een norm

Volgens de wet van 3 april 2003 over de normalisatie:

“Art. 2 – 1°: Norm: een technische specificatie die door een erkende instelling met normatieve activiteiten met het oog op een herhaalde en voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot één van de categorieën van normen behoort bedoeld in artikel 1, 4°, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 22 juni 1998 over een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.”

In mensentaal:

“Een norm is een document, dat via een strikt vastgestelde procedure en via consensus tot stand komt en door een erkende instelling wordt goedgekeurd. Dat document bevat regels, richtlijnen of kenmerken voor gemeenschappelijk en herhaald gebruik. Een norm is erop gericht om in een bepaalde context zo veel mogelijk orde en eenduidigheid te bereiken.”

Definition

Hoe gaat het BEC te werk?

“Een norm is een document, ...”

De experts stellen in het BEC een normdocument op: in Europese en internationale context, met diepgaande technische kennis van zaken en volgens de regels van de kunst. Dat document wordt vervolgens gepubliceerd in onze elektronische webstore, waar het door belanghebbenden via onze website kan worden aangekocht.

“...dat via consensus tot stand komt...”

Consensus is een essentieel gegeven in succesvolle normontwikkeling en draagt bij tot de grote kracht die van een norm uitgaat. Het BEC nodigt alle belanghebbenden, overheid en bedrijven uit om aan technische studiecommissies deel te nemen waar deze consensus tot stand komt.

De draagkracht van een norm in de markt is zeer groot omdat hij door een gestructureerd consensusproces in de markt tot stand komt en goedgekeurd wordt op basis van hoge goedkeuringscriteria.

“...en door een erkende instelling wordt goedgekeurd.”

Het BEC is erkend door NBN als sectorale operator in België voor elektrotechniek en elektronica. Het BEC is ook erkend nationaal lid van en operator voor CENELEC (de erkende overkoepelende Europese normalisatieorganisatie) en IEC (de internationale erkende normalisatieorganisatie). De meeste elektrotechnische normen die het BEC op de Belgische markt verdeelt, komen tot stand in samenwerking met het Europees en internationaal niveau.

“Dat document bevat regels, richtlijnen of kenmerken...”

Een norm is op zich geen juridisch afdwingbaar gegeven. Wanneer een wet, een koninklijk besluit of een contract rechtstreeks naar een bepaalde norm verwijst, wordt die norm echter wel wettelijk bindend van karakter.

“... voor gemeenschappelijk en herhaald gebruik.”

Gemeenschappelijk wil zeggen: als standaardpraktijk gehanteerd binnen de industrie en de markt door alle (of de meeste) bedrijven. Voor herhaald gebruik, niet voor eenmalige toepassing: de kracht van een norm ligt in herhaling en blijvende toepassing.

“...om in een bepaalde context...”

De context waarbinnen het BEC opereert, is het domein van de elektrotechniek en elektronica. Voor alle andere domeinen is in België het NBN verantwoordelijk, in samenwerking met andere sectorale normalisatieoperatoren.

“... zo veel mogelijk orde en eenduidigheid te bereiken.”

De doelstelling van normontwikkeling is om door uniformisering de belangen te dienen van zowel de industrie als van de burger/consument. Iedere norm heeft dus zowel technische, economische als maatschappelijke impact. Meer bepaald viseert de normontwikkeling veiligheid, compatibiliteit en steeds vaker ook energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Kan normontwikkeling iets voor uw organisatie betekenen?

Samenwerken met het BEC?

Kunnen wij uw organisatie verder helpen met het vertegenwoordigen van uw belangen bij normontwikkeling in elektrotechniek en elektronica? Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op met ons.